Danh mục chất chuẩn Viện Kiểm nghiệm thuốc TW

Chủ nhật - 30/07/2017 08:49
Để đáp ứng nhu cầu thông tin về hệ thống chất chuẩn sản xuất tại Viện Kiểm nghiệm thuốc TW. Khoa Thiết lập Chất chuẩn Chất đối chiếu xin đăng tải danh sách chất chuẩn hiện có tại Viện. Xin vui lòng xem danh sách cụ thể tại đây để biết thêm chi tiết. TT

Để đáp ứng nhu cầu thông tin về hệ thống chất chuẩn sản xuất tại Viện Kiểm nghiệm thuốc TW. Khoa Thiết lập Chất chuẩn Chất đối chiếu xin đăng tải danh sách chất chuẩn hiện có tại Viện.

DANH MỤC CHẤT CHUẨN VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG

(Reference Standards Catalog/ National Institute of drug quality control - Vietnam)

Cập nhật 17/04/2020

Chú ý:

        + Các chất chuẩn có hiệu lực đến thời hạn kiểm tra định kỳ đã công bố. Khi đến hạn đã nêu, chất chuẩn sẽ được kiểm tra chất lượng theo quy định, nếu kết quả đạt yêu cầu, chất chuẩn tiếp tục có hiệu lực đến thời hạn kiểm tra tiếp theo.

       + Chuẩn chính Ceftazidim – SKS: WS.0216232.02 đang trong quá trình kiểm tra chất lượng theo quy định. Do vậy, lô chuẩn này tạm thời dừng sử dụng cho đến khi có thông báo tiếp theo.

TT

No.

Tên chất chuẩn

Reference Standard

Chuẩn DĐVN

Control number

Chuẩn đối chiếu thứ cấp

Control number

Hạn kiểm tra định kỳ

Next retest  

Ghi chú

Notice

 1.  

4-aminophenol

 

WS.0215052.02

31/12/2019

Hết

 

C.0319052.03

31/12/2021

 

 1.  

4- phenoxy acetic acid

 

160994

 

Hết hạn SD

 1.  

5 - fluorouracil

 

0106198

31/12/2020

 

 1.  

Acetylcystein

0109260

 

31/12/2020

Hết

 

C0219260.02

31/12/2022

 

 1.  

Acetyltryptophan

 

WS 0109261

31/12/2017

Hết hạn SD

 1.  

Acid ascorbic

 

WS.0212031.02(05.11)

31/12/2018

Hết

(out of stock)

0316031.03

 

31/12/2022

 

 1.  

Acid aspartic

 

0100081

31/12/2021

Hết

 

C0219081.02

31/12/2022

 

 1.  

Acid chlorogenic

 

E0119356.01

31/12/2021

 

 1.  

Acid folic

0212044.02

 

31/12/2021

 

 1.  

Acid glutamic

 

0100073

31/12/2021

 

 1.  

Acid mefenamic

0102155

 

31/12/2020

 

 1.  

Acid salicylic

 

0118281.01

31/12/2021

 

 1.  

Acid tranxenamic

 

0106196

 

Hết

 1.  

Acyclovir

0105137

 

31/12/2019

Hết

 

C0219137.02

31/12/2022

 

T103121

 

30/09/2018

ARS

(ASEAN RS)

Hết hạn SD

 1.  

Alanin

 

0100071

31/12/2021

 

 1.  

Albendazol

 

WS.0316169.03

31/12/2020

Hết

 

C0419169.04

31/12/2022

 

 1.  

Alendronat natri

 

WS.0115323.01

31/12/2018

Hết

 

0218323.02

32/12/2021

 

 1.  

Alfuzosin .HCl

 

WS.0107226

31/12/2019

Hết hạn SD

 1.  

Allopurinol

 

WS.0117336.01

31/12/2021

Đổi CoA

(31/12/2019)

 1.  

Amikacin sulfat

0212204.02

 

31/12/2021

 

 1.  

Amlodipin besilat 

0312213.02

WS.0212213.02(02.12)

31/12/2018

Hết

0418213.03

 

31/12/2021

 

T117157

 

29/05/2020

ARS

 1.  

Amodiaquin HCl

0210269.01

 

31/12/2023

Đổi CoA

25/02/2020

V114155

 

31/07/2020

ARS

 1.  

Amoxycilin trihydrat

V309014

 

17/07/2018

Hết

0915017.03

 

31/12/2018

Hết

1017017.03

 

31/12/2019

Hết

1117017.04

 

31/12/2020

 

C1219017.05

 

31/12/2022

 

 1.  

Ampicilin trihydrat

1500006

 

31/12/2018

Hết

 

1604006

31/12/2018

Hết

1718006.02

 

31/12/2021

 

 1.  

Ampicilin natri

V106133

 

18/12/2018

ARS

Hết hạn SD

 1.  

Anastrozol

 

WS.0113297.01

31/12/2020

 

 1.  

Arginin

 

0100077

31/12/2018

Hết

 

WS.0218077.02

31/12/2021

 

 1.  

Arginin HCl

 

0100075

31/12/2018

Hết

 

WS.0217075.02

31/12/2020

 

 1.  

Artemether  

0212184.02

 

31/12/2018

Hết

0315184.03

 

31/12/2021

Đổi CoA

(30/10/18)

 1.  

Artemisinin

0108009A

 

31/12/2019

Hết hạn SD

V108143

 

31/12/2019

ARS

 1.  

Artenimol

 

WS.0414136.01

Chuẩn định tính

(for indentification)

 1.  

Artesunat

0209012

 

31/12/2018

Hết

0313012.04

 

31/12/2022

 

 1.  

Atenolol

0102093

 

31/12/2021

Đổi CoA

(28/12/2018)

M213108

 

09/11/2020

ARS

 1.  

Atorvastatin calcium

 

WS.0208225

31/12/2017

Hết

 

C0320225.02

31/12/2023

 

 1.  

Azithromycin

0213183.02

 

31/12/2019

Hết

 

0318183.03

31/12/2021

 

 1.  

Benzathyl bezylpenicilin

 

WS.0108245

31/12/2018

Hết hạn SD

 1.  

Berberin HCl

 

WS.0215168.02

31/12/2018

Hết

 

WS.0317168.03

31/12/2020

Hết

 

C0420168.04

31/12/2023

Mới

 1.  

Betamethason

0214124.01

 

31/12/2020

 

V106134

 

17/07/2018

ARS

Hết hạn SD

 1.  

Betamethason dipropionat

0107216

 

31/12/2020

 

 1.  

Betamethason valerat

0103125

 

31/12/2021

Đổi CoA 31/10/2018

 1.  

Benzalkonium clorid

 

WS.0116327.01

31/12/2019

Hết hạn SD

 

C0220327.02

31/12/2023

 

 1.  

Bisacodyl

0102147

 

31/12/2023

Đổi CoA

14/02/2020

P109145

 

06/10/2019

ARS

 1.  

Bromhexin HCl

 

WS.0110273.01

31/12/2019

Hết

T110150b

 

20/02/2023

ARS

0217273.02

 

31/12/2020

 

 1.  

Cafein khan

0100099

 

31/12/2018

Hết

 

WS.0213099.02

31/12/2019

Hết

0316099.03

 

31/12/2019

Hết

 

0418099.04

31/12/2021

 

 1.  

Cafein MP

 

HC.0215210

31/12/2018

Hết

 

HC.0217210.02

31/12/2020

 

 1.  

Calcium D - pantothenat

0209088

 

31/12/2021

 

 1.  

Camphor

 

WS.0116326.01

31/12/2018

Hết

 

C0220326.02

31/12/2023

Mới

 1.  

Carbamazepin

 

WS.0115318.01

31/12/2021

 

 1.  

Capecitabin

 

WS.0113296.01

31/12/2022

Đổi CoA

(04/12/2019)

 1.  

Captopril

 

C0119352.01

31/12/2021

 

 1.  

Cefaclor

0415042.02

 

 

Hủy lô

(invalide)

 

WS.0517042.03

31/12/2020

 

 1.  

Cefadroxil monohydrat

0212190.02

 

31/12/2018

Hết hạn SD

0317190.03

 

31/12/2020

 

 1.  

Cefamandol nafat

0214231.02

 

31/12/2021

Đổi CoA

(11/07/2019)

 1.  

Cefdinir

 

WS.0216305.02

31/12/2021

 

 1.  

Cefixim

0314192.03

 

31/12/2017

Hết

V115156

 

25/06/2021

ARS

 1.  

Cefoperazon

 

C0119349.01

31/12/2022

 

 1.  

Cefotaxim Natri

0410043.02

 

 

Hủy lô

(20/08/2019)

0514043.03

 

 

Hủy lô

 

C0619043.04

31/12/2022

 

 1.  

Cefoxitin natri

 

WS.0107233

31/12/2019

Hết hạn SD

 1.  

Cefpirom SO4

 

WS.0111286.01

31/12/2019

Hủy lô

(06/12/2019)

 1.  

Cefpodoxim proxetil

0315266.03

 

31/12/2018

Hết

 

WS.0417266.04

31/12/2020

Hết

 1.  

Ceftazidim

 

WS.0212232.01

31/12/2018

Hết

 

WS.0216232.02

31/12/2020

 

 1.  

Ceftizoxim natri

 

WS.0216282.02

31/12/2021

 

 1.  

Ceftriaxon natri

0100097A

 

31/12/2021

 

 1.  

Cefuroxim axetil

0316167.03

 

31/12/2020

Hết

C0419167.04

 

31/12/2022

 

 1.  

Cefuroxim natri

0315175.02

 

31/12/2017

Hết

 

C0419175.03

31/12/2022

 

 1.  

Cephalexin

0509016

 

31/12/2018

Hết

0615016.03

 

31/06/2018

Hết

T206042a

 

08/03/2019

ARS

0718016.04

 

31/12/2021

 

 1.  

Cetirizin HCl

0114310.01

 

31/12/2021

 

 1.  

Chloroxazon

 

0106195

 

Hết hạn SD

 1.  

Cilastatin natri

 

WS.0114307.01

31/12/2020

Đổi CoA 28/12/2018

 1.  

Cimetidin

0411046.02

 

31/12/2020

Hết

M213066

 

01/10/2022

ARS

0517046.03

 

31/12/2020

 

 1.  

Cinnarizin

 

0103171

31/12/2019

Hết hạn SD

 1.  

Ciprofloxacin HCl 

0315029.03

 

31/12/2021

Hết

C0419029.04

 

31/12/2022

 

 1.  

Cisplatin

 

0103057

31/12/2015

Hết hạn SD

 1.  

Citicolin natri

 

WS.0318298.03

 

Hủy lô

03/04/2019

 

C0420298.04

31/12/2022

Mới

 1.  

Clarithromycin

0313179.03

 

31/12/2021

 

C0419179.04

 

31/12/2022

 

P113153

 

31/12/2016

ARS

Hết hạn SD

 1.  

Clavulanat kali

 

WS.0415251.02

 

Hủy lô

 1.  

Clindamycin hydroclorid

0515098.03

 

31/12/2020

 

 1.  

Clindamycin phosphat 

 

WS.0213205.03

 

Hủy lô

(23/04/2019)

 1.  

Clobetasol propionat

 

WS. 0212170.02(07.12)

31/12/2020

Đổi CoA

 1.  

Clopidogrel bisulfat

0317247.03

 

31/12/2023

Đổi CoA

(11/03/2020)

 1.  

Clomifen citrat

 

WS.0111277.01

31/12/2020

 

 1.  

Cloramphenicol

0308004

 

31/12/2018

Hết hạn SD

S315003

 

28/05/2018

Hết

 

WS.0418004.03

31/12/2021

 

 1.  

Cloroquin PO4

0213161.02

 

 

Hủy lô

 1.  

Clorpheniramin maleat

 

WS.0317032.03

31/12/2020

Hết

 

WS.0418032.03

31/12/2021

 

 1.  

Clorpromazin HCl

 

WS. 0108215

31/12/2020

 

 1.  

Clotrimazol 

0110271.01

 

31/12/2020

 

 1.  

Clotrimazol tạp A

0116330.01

 

31/12/2021

 

 1.  

Cloxacilin natri

 

 WS.0214135.02

31/12/2017

Hết

 

WS.0318135.03

31/12/2021

 

 1.  

Cortison acetat

0103092

 

31/12/2018

Hết hạn SD

 1.  

Curcumin

 

WS.0118341.01

31/12/2022

 

 1.  

Cyanocobalamin

 

WS.0215034.02

31/12/2018

Hết

 

WS.0318034.03

31/12/2020

 

 1.  

Cyanoguanidin

(Tạp A của Metformin HCl)

 

WS.0117332.01

31/12/2019

Hết hạn SD

(Tạm thời)

 1.  

Cyclophosphamid

 

0106180

31/12/2015

Hết hạn SD

 1.  

Cyproheptandin. HCl

0102126

 

31/12/2019

Hết hạn SD

 1.  

Cystin

 

0100082

31/12/2021

 

 1.  

Dexamethason

0197025

 

31/12/2019

Hết

 

WS.0217025.02

31/12/2020

 

 1.  

Dexamethason acetat

0200014

 

31/12/2020

 

 1.  

Dexamethason natri phosphat

0198030

 

31/12/2019

Hết

 

WS.0218030.02

 

Hủy lô

 

C0319030.03

31/12/2021

 

 1.  

Dextromethorphan HBr

 

WS.0313059.02

31/12/2019

Hết

0417059.03

 

31/12/2020

 

 1.  

Diazepam

0199036

 

31/12/2021

 

 1.  

Diclofenac Natri

0413047.03

 

31/12/2019

Hết

V214067

 

31/07/2020

ARS

0517047.04

 

31/12/2020

Hết

C0619047.05

 

31/12/2022

 

 1.  

Diclofenac tạp A

(N - (2,6 - Dichlorophenyl) indolin-2-on)

 

C0119355.01

31/12/2020

 

 1.  

Dicloxacilin Natri

0101113

 

 

Hết hạn SD

 1.  

Didanosin

 

WS.0109258

31/12/2017

Hết hạn SD

 1.  

Diethylcarbamazin Citrat

 

WS.0110272.01

31/12/2022

 

 1.  

Digitoxin

 

0199061

31/12/2021

 

 1.  

Digoxin

 

0199062

 

Hết

 1.  

Diltiazem HCl

 

WS. 0108218

31/12/2020

 

T108140

 

16/09/2017

ARS

Hết hạn SD

 1.  

Diphenhydramin HCl

0101120

 

31/12/2022

 

T414021

 

05/04/2021

ARS

 1.  

Dipyridamol

0102127

 

31/12/2019

Hết hạn SD

 1.  

DL-alpha tocoferyl acetat

 

WS.0514090.02

31/12/2018

Hết

 

0618090.03

31/12/2021

 

 1.  

Doxazosin Mesilat

 

WS.0108255

31/12/2021

 

 1.  

Doxycylin HCl                

0511035.03

 

31/12/2020

 

 1.  

Efavirenz

0210268.01

 

31/12/2022

Đổi CoA

(27/11/2019)

 1.  

Emtricitabin

 

WS.0111274.01

31/12/2017

Hết hạn SD

 1.  

Enalapril maleat

0108237

 

31/12/2018

Hết

V216111

 

07/10/2022

ARS

 1.  

Erythromycin

0316008.02

 

31/12/2020

Đổi CoA

(03/06/2019)

 1.  

Erythromycin stearat

 

WS.0612007.02

31/12/2018

Hết

 

WS.0717007.03

31/12/2021

Đổi CoA

(03/06/2019)

 1.  

Esomeprazol natri

0114302.01

 

31/12/2019

Hết hạn SD

 1.  

Epinephrin bitartrat

 

WS.0115316.01

31/12/2020

Hết

 1.  

Ethambutol HCl

 

0105188

31/12/2022

Đổi CoA

(10/07/2019)

0212188.02

 

31/12/2022

Đổi CoA

(10/07/2019)

 1.  

Ethinylestradiol

0107164

 

31/12/2017

Hết

 

0218164.02

31/12/2021

 

 1.  

Eucalyptol

 

WS.0115319.01

31/12/2021

 

 1.  

Famotidin

0214102.02

 

31/12/2021

Đổi CoA

(28/11/2018)

 1.  

Febuxostat

 

WS.0115328.01

31/12/2020

Hết

 

C0219328.02

31/12/2022

Mới

 1.  

Felodipin

 

WS.0107222

31/12/2021

Hết

 1.  

Fenofibrat

0113295.01

 

31/12/2023

Đổi CoA

(11/03/2020)

 1.  

Fexofenadin hydroclorid

0114301.01

 

31/12/2021

 

 1.  

Flucloxacilin Natri

0101114

 

31/12/2019

Hết hạn SD

 1.  

Fluconazol

 

WS.0108246

31/12/2017

Hết

 1.  

Fluocinolon acetonid

0299049

0199049

 

31/12/2019

31/12/2019

Hết hạn SD

 1.  

Furosemid

0103128

 

31/12/2022

 

 1.  

Gabapentin

 

0106197

31/12/2017

Hết

 

C0219197.02

31/12/2022

 

 1.  

Gentamycin sulfat

0716011.03

 

31/12/2020

 

 1.  

Glibenclamid

0103129

 

31/12/2022

 

I210093

 

31/12/2016

ARS

Hết hạn SD

 1.  

Gliclazid

 

WS.0215187.01

31/12/2018

Hết hạn SD

 

C0319187.02

31/12/2022

 

 1.  

Glimepirid

0115320.01

 

31/12/2021

 

 1.  

Glipizid

0107207

 

31/12/2020

 

 1.  

Glucosamin HCl

 

WS.0214202.02

31/12/2021

Đổi CoA (30.10.18)

Hết

C0319202.03

 

31/12/2022

 

 1.  

Glycin

 

0100068

31/12/2021

 

 1.  

Guaifenesin

 

WS.0212181.02

31/12/2021

Hết

 1.  

Haloperidol

0108241

 

31/12/2021

 

 

C0220241.02

31/12/2023

 

 1.  

Histidin

 

0100064

31/12/2021

 

 1.  

Histidin HCl

 

0100065

31/12/2021

 

 1.  

Hydrochlorothiazid

0114308.01

 

31/12/2021

Hết

C0219308.02

 

31/12/2022

 

 1.  

Hydrocortison acetat

0198038

 

31/12/2022

 

 1.  

Hydroquinon

M117158

 

27/11/2020

ARS

 1.  

Hyoscin butylbromid

0101115

 

31/12/2018

Hết

 

C0219115.02

31/12/2022

Mới

 1.  

Ibuprofen

0103130

 

31/12/2019

Hết

T115116

 

29/05/2018

ARS

Hết hạn SD

0216130.02

 

31/12/2021

 

 1.  

Imipenem

0114309.01

 

 

Hủy lô

(29/05/2018)

 1.  

Indapamid

 

WS.0108244

31/12/2020

 

 1.  

Indomethacin

0203094

 

31/12/2022

Đổi CoA

(19/04/2019)

 1.  

Irbesartan

 

WS.0215223.02

31/12/2021

 

 1.  

Isoleucin

 

0100076

31/12/2021

Hết

 

C0220076.02

31/12/2023

Mới

 1.  

Isoniazid

0316054.02

 

31/12/2022

 

 1.  

Isorhamnetin

 

E0119354.01

31/12/2021

 

 1.  

Isosorbid mononitrat

 

WS.0107224

31/12/2022

Đổi CoA

(16/08/2019)

 1.  

Kali bicromat

 

HC.0107236

31/12/2022

 

 1.  

Kaempferol

 

C0119353.01

31/12/2021

 

 1.  

Ketoconazol

0104053

 

31/12/2020

Hết

 

C0219053.02

31/12/2022

 

 1.  

Ketoprofen

0105178

 

31/12/2022

 

 1.  

Lamivudin

0312146.03

 

31/12/2021

 

 1.  

Lansoprazol

0218203.02

 

31/12/2021

 

 1.  

Leucin

 

0100080

31/12/2021

 

 1.  

Levofloxacin

0113294.01

 

31/12/2019

Hết

 

C0219294.02

31/12/2022

 

 1.  

Levonogestrel

0214214.02

 

31/12/2021

 

 1.  

Levothyroxin natri

 

WS.0114312.01

31/12/2020

Đổi CoA

(12/2017)

 1.  

Lidocain .HCl

0101123

 

31/12/2021

Hết

T208053

 

15/01/2018

ARS

Hết hạn SD

 1.  

Lincomycin HCl

0311013.02

 

31/12/2020

Hết

0417013.03

 

31/12/2020

 

 1.  

Lisinopril

 

WS.0118343.01

31/12/2020

 

 1.  

L-Ornithin-L-Aspartat

 

WS.0116338.01

31/12/2021

 

 

C0220338.02

31/12/2023

Mới

 1.  

Loperamid

0203134

 

31/12/2017

Hết

 1.  

Loratadin

0108242

 

31/12/2021

Đổi CoA

Hết

 

0218242.02

31/12/2021

 

 1.  

Losartan kali

 

WS.0117340.01

31/12/2022

 

 1.  

Loxoprofen natri hydrat

 

C0119351.01

31/12/2020

 

 1.  

Lumefantrin

0312276.02

 

31/12/2018

Hết

V113154

 

31/07/2020

ARS

0417276.03

 

31/12/2020

 

 1.  

Lysin acetat

 

0100079

31/12/2021

 

 1.  

Lysin HCl

 

WS.0214078.02

31/12/2021

 

 

C0320078.03

31/12/2023

 

 1.  

Mangiferin

 

WS.0111280.01

31/12/2020

 

 1.  

Mebendazol

0314103.02

 

31/12/2023

Đổi CoA

(14/02/2020)

T207083

 

31/01/2020

ARS

 1.  

Mefloquin HCl

0211045.02

 

31/12/2020

Đổi CoA

(04/05/2018)

 1.  

Meloxicam

0209243

 

31/12/2021

Hết

 

WS.0318243.02

31/12/2021

 

 1.  

Meloxicam Tạp B (2-Amino-5-methylthiazol)

 

WS.0117339.01

31/12/2022

 

 1.  

Moxifloxacin HCl

0118346.01

 

31/12/2021

 

 1.  

Menthol

 

WS.0116325.01

31/12/2021

 

 1.  

Metformin HCl

0215208.02

 

31/12/2021

 

I113120

 

05/04/2019

ARS

 1.  

Methadon HCl

 

WS.0111287.01(12.11)

31/12/2020

 

 1.  

Methimazol

 

WS.0114304.01

31/12/2021

Thay đổi nhãn lọ

28/05/19

 1.  

Methionin

 

0100067

31/12/2020

 

 1.  

Methyldopa

0102131

 

31/21/2019

Hết hạn SD

 1.  

2–Methyl-4-nitroimidazol

(Tạp A của Metronidazol theo BP, tạp A của Tinidazol theo USP)

 

WS.0117342.01

31/12/2022

 

 1.  

Methylparaben

0316108.03

 

31/12/2021

Hết

 

C0419108.04

31/12/2022

 

 1.  

Methylparaben MP

 

HC.0315211

31/12/2018

Hết

 

HC.0217211.02

31/12/2020

 

 1.  

Methylprednisolon

0104177

 

31/12/2021

Hết

V106138

 

17/07/2018

ARS

Hết hạn SD

C0219177.02

 

31/12/2022

 

 1.  

Methyl salicylat

 

WS.0115324.01

31/12/2019

Hết

 

C0219324.02

31/12/2022

 

 1.  

Metoprolol tartrat

 

WS.0215228.01

31/12/2021

 

P110149

 

31/12/2016

ARS

Hết hạn SD

 1.  

Metronidazol

0416051.04

 

31/12/2019

Hết

C0519051.05

 

31/12/2022

 

 1.  

Mifepriston

0214256.02

 

31/12/2020

Hết

0318256.03

 

31/12/2021

 

 1.  

Morphin HCl

 

0101116

 

Hết hạn SD

 1.  

Naphazolin nitrat

 

0104153

31/12/2022

 

 1.  

Narcotin

 

0101117

 

Hết hạn SD

 1.  

Naproxen natri

M113152

 

31/12/2016

ARS

Hết hạn SD

 1.  

Natri benzoat

 

WS.0115314.01

31/12/2021

Hết

 

C0219314.02

31/12/2022

 

 1.  

Neomycin sulfat

0413015.02

 

31/12/2019

Hết

0518015.03

 

31/12/2021

 

 1.  

Nevirapin Khan

0213263.02

 

31/12/2019

Hết hạn SD

 

WS.0109263

31/12/2021

Đổi CoA

(27/08/2018)

 1.  

Nicotinamid

0412028.02

 

31/12/2021

Hết

V106130

 

17/07/2018

ARS

Hết hạn SD

 

C0519028.03

31/12/2022

 

 1.  

Nifedipin

 

WS.0216200.02

31/12/2019

Hết

 

C0319200.03

31/12/2022

 

 1.  

Nimesulid

 

0106194

31/12/2017

Hết hạn SD

 1.  

Nimodipin

 

WS.0113293.01

31/12/2022

 

 1.  

Nitroglycerin diluted

 

WS.0214250.01

31/12/2021

 

 1.  

Norepinephrin bitartrat

 

WS.0115315.01

31/12/2021

Hết

 1.  

Norfloxacin

0208148

 

Hủy lô

 

 1.  

Nystatin

0195022

 

31/12/2017

Hết

 1.  

Ondansetron HCl

 

WS.0115311.01

31/12/2018

Hết

0215311.01

 

31/12/2023

Đổi CoA

(11/03/2020)

 1.  

Omeprazol

0315199.03

 

31/12/2020

Hết

 

WS.0417199.04

31/12/2020

Hết

0518199.04

 

31/12/2021

 

 1.  

Ofloxacin

0417087.03

 

31/12/2020

 

 1.  

Oseltamivir phosphat

0206193

 

31/12/2020

 

 1.  

Ouabain

0297010

 

31/12/2022

Đổi CoA

(05/06/2019)

 1.  

Oxethazain

 

0102139

31/12/2018

Hết hạn SD

 1.  

Oxymethazolin

 

WS.0210142.02

31/12/2019

Hết hạn SD

 1.  

Oxytetracyclin dihydrat

0208020

 

31/12/2020

Đổi CoA

(27/12/2018)

 1.  

Oxytoxin

 

WS.0515201.04

Hủy lô

 

 

WS.0616201.05

31/08/2018

Hết hạn SD

 1.  

Pantoprazol natri

0114306.01

 

31/12/2021

 

 1.  

Palmatin hydroclorid

 

WS.0115313.01

31/12/2020

 

 1.  

Papaverin HCl

0102151

 

31/12/2022

 

 1.  

Paracetamol

0415019.04

 

31/12/2018

Hết

0518019.05

 

31/12/2021

Hết

C0619019.06

 

31/12/2022

 

 1.  

Pefloxacin mesilat

 

WS.0114303.01

31/12/2018

Hết

 1.  

Penicilin G K

0215001.02

 

 

Hủy lô

 1.  

Penicilin G Na

0215072.01

 

 

Hủy lô

 1.  

Penicilin V.K  

0813005.02

 

31/12/2019

Hết

0917005.03

 

31/12/2022

 

 1.  

Perindopril tert-butylamin

 

0418253.02

31/12/2021

 

 1.  

Phenobarbital       

 

WS.0214189.01

31/12/2021

 

 1.  

Phenyl alanin

 

0100070

31/12/2021

 

 1.  

 Phenylpropanolamin HCl

0201056

 

 

Hết hạn SD

 1.  

 Pioglitazon HCl

 

WS.0108254

31/12/2017

Hết hạn SD

 1.  

Piperacillin Na

 

WS. 0214275.01

 

Hủy lô

 1.  

Piperaquin PO4

 

WS.0109262

31/12/2017

Hết

 1.  

Piracetam

 

WS.0113291.01

31/12/2019

Hết

0217291.02

 

31/12/2021

 

 1.  

Piroxicam

0102132

 

31/12/2022

 

 1.  

Pitofenon

 

0199055

 

Hết

 1.  

Polymycin B sulfat

0109240

 

 

Ngừng SD (từ 16/08/18)

 1.  

Praziquantel

 

WS.0215166.01

31/12/2021

 

I216072

 

30/08/2021

ARS

 1.  

Prednisolon

0296024

 

31/12/2018

Hết

M206011

 

31/05/2021

ARS

 

0218024.02

31/12/2021

 

 1.  

Prednison

 

WS.0107235

31/12/2018

Hết

 

WS.0217235.02

31/12/2020

 

S209010

 

01/9/2019

ARS - Hết

 1.  

Prednison acetat

0102149

 

31/12/2019

Hết hạn SD

 1.  

Pregnenolon

 

0101122

31/12/2019

Hết hạn SD

 1.  

Pregnenolon acetat

 

WS.0110270.01

31/12/2019

Hết hạn SD

 1.  

Perindopril tert-butylamin

 

WS.0316253.01

31/12/2019

Hết

 

0418253.02

31/12/2021

 

 1.  

Primaquin PO4

 

WS.0111279.01

31/12/2020

 

0213279.02

 

31/12/2022

 

 1.  

Progesteron

0102104

 

31/12/2019

Hết hạn SD

 1.  

Prolin

 

0100083

31/12/2021

 

 1.  

 Promethazin HCl

0204085

 

31/12/2017

Hết hạn SD

S210095

 

31/12/2016

ARS

Hết hạn SD

 1.  

Propylparaben

0102138

 

31/12/2018

Hết

 

WS.0217138.02

31/12/2020

Hết

 

C0319138.03

31/12/2022

 

 1.  

Propylparaben MP

 

HC.0215212

31/12/2018

Hết

 

HC.0217212.02

31/12/2020

 

 1.  

Propylthiouracil

 

WS.0108107

31/12/2017

Hết hạn SD

 1.  

Pyrantel pamoat

 

0105191

31/12/2017

Hết hạn SD

 1.  

Pyrazinamid

0212154.02

 

31/12/2021

Hết

 

C0319154.03

31/12/2022

 

 1.  

Pyridoxin HCl

M214096

 

26/12/2021

ARS

0517027.03

 

31/12/2020

Hết

C0620027.04

 

31/12/2023

Mới

 1.  

Pyrimethamin

0111278.01

 

31/12/2020

 

 1.  

Quinin hydroclorid

0112290.01

 

31/12/2021

 

 1.  

Quercetin

0216322.02

 

31/12/2021

Hết

 

E0319322.03

31/12/2020

 

 1.  

Ranitidin HCl

0101089

 

31/12/2021

Đổi CoA

(11/06/2019)

 1.  

Riboflavin

0310023.02

 

 

Tạm dừng sử dụng

(07/10/2019)

Hủy lô

(29/11/2019)

 

C0420023.03

31/12/2023

Mới

 1.  

Riboflavin NaPO4

 

WS.0110267.01

Hủy lô

 

 

C0219267.02

31/12/2021

 

 1.  

Rifampicin

0413018.03

 

Hủy lô

 

0516018.04

 

 

Tạm dừng sử dụng

(12/11/2019)

Hủy lô

(29/11/2019)

 1.  

Rosiglitazon maleat

 

WS. 0107219

31/12/2019

Hết hạn SD

 1.  

Rotundin

 

WS.0203141

19/02/2016

Đổi COA

 

 

WS.0316141.01

31/12/2021

Hết

 

C0420141.02

31/12/2023

 

 1.  

Roxithromycin

0108238

 

31/12/2020

Đổi COA

 1.  

Salbutamol sulphat

0101119

 

31/12/2020

 

 1.  

Serin

 

0100091

31/12/2021

 

 1.  

Sildenafil citrat

 

WS.0214265.02

31/12/2018

Hết

 

WS.0316265.03

31/12/2019

Hết

 

C0419265.04

31/12/2022

 

 1.  

Silybin

0116334.01

 

31/12/2022

Đổi CoA

(28/02/2019)

 1.  

Simvastatin             

0210182.02

 

31/12/2020

 

 1.  

Sitagliptin phosphat

 

C0120359.01

31/12/2023

 

 1.  

Spactein sulfat

 

0103157

31/12/2019

Hết hạn SD

 1.  

Spiramycin

0515048.02

 

31/12/2018

Hết hạn SD

 

M0619048.03

31/12/2021

Mới

 1.  

Stavudin

 

WS.0109259

31/12/2020

 

0212259.02

 

31/12/2021

 

 1.  

Streptomycin sulphat

0298003

 

31/12/2018

Hết

 1.  

Sucrose

 

HC.0215220

31/12/2018

Hết

 

HC.0316220.02

31/12/2019

Hết

 

HC.0418220.02

31/12/2021

 

 1.  

Sulbactam

 

0118348.01

31/12/2021

 

 1.  

Sulbactam Natri

0103159

 

31/12/2017

Hết

 1.  

Sulfadoxin

0103158

 

31/12/2019

Hết hạn SD

(tạm thời)

 1.  

Sulfaguanidin

 

0100111

31/12/2019

Hết hạn SD

 1.  

Sulfamethoxazol

0107110

 

31/12/2018

Hết

0317110.02

 

31/12/2020

 

 1.  

Sulfamethoxypyridazin

 

0103165

 

Hết hạn SD

 1.  

Sulpirid

 

WS.0112285.01(05.12)

31/12/2018

Hết hạn SD

 

0218285.02

31/12/2021

 

 

Sultamicilin tosilat

 

0103172

 

Hết

 

C0220172.02

31/12/2023

 

 1.  

Tadalafil

 

WS.0215264.02

31/12/2022

 

 1.  

Tazobactam Na

 

WS.0111284.01

31/12/2022

Đổi CoA

(28/02/2019)

 1.  

Tenofovir Disoproxil Fumarate

0213257.02

 

31/12/2019

Hết hạn SD

 1.  

Terbutalin sulfate

 

WS. 0109227

31/12/2020

 

 1.  

Terfenadin

0102152

 

31/12/2019

Hết hạn SD

 1.  

Telmisartan

 

WS.0116329.01

31/12/2019

Hết hạn SD

C0219329.02

 

31/12/2022

 

 1.  

Terpin hydrat

 

WS.0217058.02

31/12/2020

 

 1.  

Tetracyclin HCl 

0411002.02

 

31/12/2019

Hết

0518002.03

 

31/12/2021

 

 1.  

Theophylin

0101105

 

31/12/2021

 

 1.  

Thiamin HCl   

0309026

0297026

31/12/2020

Hết

 

0418026.03

31/12/2021

 

 1.  

Thiamin nitrat

0415039.03

 

31/12/2021

Hết

 

C0519039.04

31/12/2022

 

 1.  

Threonin

 

0100074

31/12/2021

 

 1.  

Tibolone

 

WS.0112288.01(06.12)

31/12/2018

Hết hạn SD

 1.  

Tobramycin

0315176.03

 

31/12/2022

 

 1.  

Tolbutamid

0102133

 

 

Hết hạn SD

 1.  

Triamcinolon acetonid

 

WS.0116086.01

31/12/2022

 

 1.  

Trimeprazin tartrat

(Alimemazin tartrat)

 

0100084

31/12/2018

Hết hạn SD

 1.  

Trimethorprim

0313109.02

 

31/12/2019

Hết

0418109.03

 

31/12/2021

 

 1.  

Tris(hydroxymethyl)

aminomethan

 

HC.0107209

31/12/2019

Hết

 

HC.0218209.02

31/12/2021

 

 1.  

Tryptophan

 

0100060

31/03/2018

Đổi COA

Hết

 

WS.0215060.01

31/12/2020

 

 1.  

Tyrosin

 

0100066

31/12/2018

Hết

 1.  

Valin

 

0100069

31/12/2021

 

 1.  

Valsartan

 

WS.0116335.01

31/12/2019

Hết

 

WS.0218335.02

31/12/2021

 

 1.  

Vancomycin

0107206

 

31/12/2018

Hết hạn SD

 1.  

Venlafaxin HCl

 

WS. 0107229

31/12/2019

Hết hạn SD

 

C0220229.02

31/12/2023

 

 1.  

Vinpocetin

 

WS.0215239.02

31/12/2018

Hết hạn SD

 

C0319239.03

31/12/2022

 

 1.  

Vitamin A palmitat

 

WS.0416185.02

31/12/2020

Hết

 

C0519185.03

31/12/2021

Mới

 1.  

Xylometazolin HCl

 

WS.0113292.01

31/12/2019

Hết

 

C0219292.02

31/12/2022

 

 1.  

Zidovudin

0210143.02

 

31/12/2022

 

 

Chuẩn đề tài

 1.  

Acid Chlorogenic

 

KC.10.16-04.01

 

Hết

 1.  

Conessin

 

KC.10.16-04.02

 

 

 1.  

Holothurin B

 

KC.10.16-04.03

 

 

 1.  

Keampferol

 

KC.10.16-04.04

 

Hết

 1.  

Linarin

 

KC.10.16-04.05

 

 

 1.  

Malloapeita B

 

KC.10.16-04.06

 

 

 1.  

Myricetin

 

KC.10.16-04.07

 

 

 1.  

Nuciferin

 

KC.10.16-04.08

 

 

 1.  

 Phyllanthin

 

KC.10.16-04.09

 

Hết

 1.  

Silybin

 

KC.10.16-04.10

 

Hết

 

Các dung dịch chuẩn độ và dung dịch đệm chuẩn

 

 1.  

Kali thiocyanat 0,1 N

 

CĐ.071016.02

 

 

CĐ.081016.02

 

 

 1.  

Kali permanganate 0,1 N

 

CĐ.010911

 

 

 1.  

Kali iodat 0,1 N

 

CĐ.010710

 

Hết

CĐ.021010

 

 

 1.  

Acid hydrocloric 0,1 N

 

CĐ.041001

 

Hết

CĐ.051001

 

Hết

CĐ.061601

 

 

 1.  

Acid sulphuric 0,1 N

 

200301

 

 

160301

 

Hết

150502

 

Hủy lô

 1.  

Bạc nitrat 0,1 N

 

CĐ.021106.03

 

 

 1.  

Natri nitrit 0,1 M

 

CĐ.020917

 

 

 1.  

Kali dicromat 0,1 N

 

CĐ.010708

 

 

 1.  

Magnesi clorid 0,05 M

 

160904

 

 

 1.  

Magnesi sulfat 0,05 M

 

 

 

Hết

 1.  

Natri carbonat 0,1 N

 

100804

 

 

 1.  

Natri clorid 0,1 N

 

191194

 

Hết

 1.  

Trilon B 0,05 M

 

CĐ.041507

 

Hết

CĐ.051707

 

 

 1.  

Natri thiosulfat 0,1 N

 

CĐ.021019

 

Hết

CĐ.031721.02

 

 

 1.  

Đệm chuẩn pH 1,68

 

CĐ.011323.01

31/12/2021

 

 1.  

Đệm chuẩn pH 4,0

 

CĐ.010920

31/12/2017

Hết

CĐ.021608.02

31/12/2020

 

 1.  

Đệm chuẩn pH 6,88

 

CĐ.041409.02

31/12/2020

Hết

 

Ca051909.02

31/12/2021

 

 1.  

Đệm chuẩn pH 9,22

 

CĐ.010922

31/12/2021

 

             

THÔNG BÁO GIÁ BÁN CHẤT CHUẨN

 • Chất chuẩn: 400.000 đ/lọ
 • Chất chuẩn ASEAN (ARS): 500.000 đ/lọ
 • Ống chuẩn độ dạng rắn và ống đệm chuẩn: 200.000 đ/ống
 • Ống chuẩn độ dạng lỏng: 150.000 đ/ ống
 • Một số chất chuẩn/ ống chuẩn độ khác:

TT

Tên chất chuẩn/ống chuẩn độ

Nguồn gốc

Giá bán

 1.  

Acid chlorogenic

Chuẩn ĐCTC

600.000 đ/lọ

 1.  

Clopidogrel bisulfat

Chuẩn DĐVN

600.000 đ/lọ

 1.  

Erythromycin

Chuẩn DĐVN

600.000 đ/lọ

 1.  

Erythromycin stearat

Chuẩn DĐVN

600.000 đ/lọ

 1.  

Gentamycin sulfat

Chuẩn DĐVN

600.000 đ/lọ

 1.  

Isorhamnetin

Chuẩn ĐCTC

600.000 đ/lọ

 1.  

Kaempferol

Chuẩn ĐCTC

600.000 đ/lọ

 1.  

Silybin

Chuẩn DĐVN

600.000 đ/lọ

 1.  

Quercetin

Chuẩn DĐVN

600.000 đ/lọ

 1.  

Bạc nitrat 0,1 N

Ống chuẩn độ

1.000.000 đ/ống

 1.  

Cyanoguanidin (Tạp A của Metformin HCl)

Chuẩn chính

600.000 đ/lọ

 1.  

2-Amino-5-5methylthiazol

(tạp B của Meloxicam)

Chuẩn chính

600.000 đ/lọ

 1.  

2-Methyl-4-nitroimidazol

(Tạp A của Metronidazol theo BP, tạp A của Tinidazol theo USP)

Chuẩn chính

600.000đ/lọ

Trân trọng thông báo!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây